ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Ympäristöpolitiikka

Vink on tietoinen siitä, että sen toiminnalla voi olla vaikutuksia ympäristöön ja on sen vuoksi sitoutunut seuraaviin:

1. Lisäämään positiivista ympäristövaikutusta ja pyrkimään vähentämään sen toiminnan kielteisiä ympäristövaikutuksia mahdollisuuksien mukaan

2. Noudattamaan toiminta maassaan lainsäädäntöä ja eettisiä standardeja, jotka
koskevat ympäristön hoitoa

3. Hankkimaan ja toimittamaan tuotteita, joilla on mahdollisimman vähän ympäristövaikutuksia

4. Sellaisten tuotteiden tunnistamis-, valvonta- ja hävittämismenetelmien määrittely, joilla on useita käsittely- ja jätteenkäsittelytarpeita

5. Ympäristöystävälliseen jatkuvaan parantaminen sen toimittamien tuotteiden, resurssien sisäisen käytön ja saastumisen ehkäiseminen osalta

Vink hallinnoi jätteitään käyttäen ympäristön kannalta käytettävissä olevia parhaita toimintatapoja optimoidulla uudelleenkäytöllä, kierrätyksellä ja hyödyntämisellä.

Jätteitä on hallittava kaikkien sellaisten eri maantieteellisten alueiden eri laeissa säädettyjen lakisääteisten vaatimusten mukaisesti, joissa yhtiö on edustettuna.

Vink pyrkii minimoimaan jätteet tekemällä yhteistyötä toimittajien kanssa tuotteiden pakkausten vähentämiseksi ja soveltaa sisäistä valvontaa resurssienhallinnasta, kuten paperitavaran ja toimistotuotteiden käytöstä.

Kaikkien Vink-toimintojen on noudatettava asiaa koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja toimitettava tietoja viranomaisille ajoissa ja vaaditussa muodossa.

Vinkin on säännöllisesti tarkasteltava vaihtoehtoja energian ja veden kulutuksen vähentämiseksi koko tilansa alueella ja jatkuvasti harkittava vaihtoehtoja energiatehokkuudelle.

Vink pyrkii vähentämään ajoneuvojen päästöjen vaikutuksia varmistamalla, että kaikki Vinkin omistamat ajoneuvot ovat hyvin huollettuja.

Laatupolitiikka

Vinkillä on kokemuksen mukanaan tuomana alansa paras asiantuntemus sekä muovipuolivalmistetuotteista että niiden käyttösovellutuksista. Pyrimme jatkuvasti ylläpitämään ja kehittämään tätä asiantuntemusta liittyen tuotevalikoimaamme, prosesseihimme, henkilöstöömme sekä asiakkaittemme tarpeisiin nähden. Valikoimaamme kuuluvat aina alansa johtavien materiaalivalmistajien tuotteet. Kattavat tuotevalikoimat ja nopea saatavuus kuuluvat olennaisena osana liikeideaamme. Henkilökunnan ammattitaitoon kiinnitämme erityistä huomiota jo niin henkilöstön valintavaiheessa kuin työuran edetessä lisäkoulutuksenkin merkeissä.

Suomessa Vinkillä on kaikkiaan seitsemän toimipistettä markkinoiden kannalta keskeisillä paikoilla. Haluamme tarjota paikallista, joustavaa ja nopeaa palvelua asiakkaillemme aina heidän omalla markkinaalueellaan. Asiakaskeskeisyys ja asiakkaiden tarpeiden määrittäminen ja täyttäminen ovat toimintamme lähtökohta.

Laatujärjestelmämme tavoitteena on saavuttaa systemaattiset toimintamallit, joita kokonaisvaltaisesti ja jatkuvasti kehittämällä asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien vaatimukset pystytään täyttämään mahdollisimman tehokkaasti. Laatujärjestelmää arvioidaan sekä sisäisesti että ulkopuolisen arvioijan toimesta määrävälein niin, että varmistetaan sen toimivuus ja jatkuva kehittyminen.

Henkilöstön puolueeton johtaminen työelämän joka osa-alueella on yksi Vink Finland Oy:n tavoitteista. Pyrimme kehittämään työympäristöämme jatkuvasti ja antamaan kaikille työtekijöillemme mahdollisuuden jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Henkilöstön osaamista ja jaksamista pyritään tukemaan jatkuvan koulutuksen kautta sekä työkykyä ylläpitävien aktiviteettien kehittämisellä. Yrityksen tavoitteet ja laatupolitiikat kommunikoidaan jatkuvasti koko henkilöstölle Kaikki Vink Finland Oy:n työntekijät ovat sitoutuneita toimimaan SFS EN ISO 9001 -laatujärjestelmän mukaisesti sekä noudattamaan laatukäsikirjaa ja toimintaohjeita sekä muita laatujärjestelmään liittyviä ohjeita.

Vink Finland Oy:n työntekijät noudattavat kaikissa toiminnoissaan lakeja, asetuksia ja tehtyjä sopimuksia.